Sự khác biệt giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

33612

Thị trường tài chính là một thị trường nơi các nhà đầu tư kinh doanh các công cụ tài chính. Nó cung cấp một phương tiện để phân bổ tiết kiệm để đầu tư. Nó có thể được nhóm lại là thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Cả hai thị trường đều rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Trong thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính cực kỳ thanh khoản được giao dịch, tức là các công cụ tiền tệ có tính chất ngắn hạn được xử lý. Ngược lại, thị trường vốn dành cho chứng khoán dài hạn. Đó là một thị trường cho những chứng khoán có yêu cầu trực tiếp hoặc gián tiếp về vốn.

Thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế bởi vì nó cung cấp các kênh để huy động vốn. Mặt khác, thị trường tiền điện tử sở hữu một loạt các tính năng hoạt động. 

Định nghĩa về thị trường tiền tệ

Một đấu trường vô tổ chức của các ngân hàng, tổ chức tài chính, môi giới hóa đơn, đại lý tiền, v.v … trong đó giao dịch trên các công cụ tài chính ngắn hạn đang được ký kết được gọi là Thị trường tiền điện tử. Những chợ này còn được gọi bằng tên chợ bán buôn.

Tín dụng thương mại, giấy thương mại, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc là một số ví dụ về các công cụ nợ ngắn hạn. Chúng có tính thanh khoản cao (tương đương tiền) trong tự nhiên, và đó là lý do tại sao thời gian mua lại của chúng bị giới hạn trong một năm. Họ cung cấp lợi tức đầu tư thấp, nhưng chúng là công cụ giao dịch khá an toàn.

Thị trường tiền điện tử là một thị trường không có hệ thống, và vì vậy giao dịch được thực hiện ngoài trao đổi, tức là Over The Counter (OTC) giữa hai bên bằng cách sử dụng điện thoại, email, fax, trực tuyến, v.v. quỹ hạn trong nền kinh tế. Nó giúp các ngành công nghiệp thực hiện yêu cầu vốn lưu động của họ.

Định nghĩa thị trường vốn

Một loại thị trường tài chính nơi chứng khoán của chính phủ hoặc công ty được tạo ra và giao dịch với mục đích nâng cao tài chính dài hạn để đáp ứng yêu cầu về vốn được gọi là Thị trường vốn.

Các chứng khoán được giao dịch bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ghi nợ, các vấn đề về đồng euro, v.v … có thời gian đáo hạn không giới hạn đến một năm hoặc đôi khi chứng khoán không được hoàn trả (không có kỳ hạn). Thị trường đóng một vai trò cách mạng trong việc luân chuyển vốn trong nền kinh tế giữa các nhà cung cấp tiền và người sử dụng. Thị trường vốn hoạt động dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Thị trường vốn bao gồm cả thị trường đại lý và thị trường đấu giá. Nó được chia thành hai loại chính: Thị trường sơ cấp và Thị trường thứ cấp.

  • Thị trường sơ cấp : Một thị trường nơi chứng khoán mới được cung cấp cho công chúng để đăng ký được gọi là Thị trường chính.
  • Thị trường thứ cấp : Một thị trường nơi chứng khoán đã phát hành được giao dịch giữa các nhà đầu tư được gọi là Thị trường thứ cấp.

Sự khác biệt chính giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Những điểm sau đây là đáng kể, liên quan đến sự khác biệt giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn:

  1. Nơi giao dịch chứng khoán ngắn hạn được giao dịch được gọi là Thị trường tiền điện tử. Không giống như Thị trường vốn, nơi chứng khoán dài hạn được tạo ra và giao dịch được gọi là Thị trường vốn.
  2. Thị trường vốn được tổ chức tốt mà thị trường tiền điện tử thiếu.
  3. Các công cụ giao dịch trên thị trường tiền điện tử mang rủi ro thấp, do đó, chúng là những khoản đầu tư an toàn hơn, nhưng các công cụ thị trường vốn mang rủi ro cao.
  4. Tính thanh khoản cao trong thị trường tiền điện tử, nhưng trong trường hợp của thị trường vốn, thanh khoản tương đối ít hơn.
  5. Các tổ chức chính hoạt động trong thị trường tiền điện tử là ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, tổ chức phi tài chính và nhà chấp nhận. Ngược lại, các tổ chức lớn hoạt động trên thị trường vốn là một sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng thương mại, các tổ chức phi ngân hàng, v.v.
  6. Thị trường tiền điện tử đáp ứng các yêu cầu tín dụng ngắn hạn của các công ty như cung cấp vốn lưu động cho họ. Đối với điều này, thị trường vốn có xu hướng đáp ứng các yêu cầu tín dụng dài hạn của các công ty, như cung cấp vốn cố định để mua đất, xây dựng hoặc máy móc.
  7. Công cụ thị trường vốn cho lợi nhuận cao hơn so với các công cụ thị trường tiền tệ.
  8. Mua lại các công cụ Thị trường Tiền tệ được thực hiện trong vòng một năm, nhưng các công cụ Thị trường Vốn có tuổi thọ hơn một năm cũng như một số trong số chúng là vĩnh viễn trong tự nhiên.

Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Là 2 bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính cùng thực hiện một chức năng là cung cấp vốn cho nền kinh tế. Do đó các nghiệp vụ hoạt động ở trên hai thị trường có mối liên quan bổ sung và tác động hỗ tương.

Lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng lớn đến việc phát hành và mua bán chứng khoán trên thị trường vốn. Nếu lãi suất của các ngân hàng trả cho người tiết kiệm cao, điều này sẽ khiến cho người tiết kiệm thích gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi suất và rủi ro thấp hơn so với việc đầu tư vào chứng khoán. Mặt khác, các biến đổi về giá cả và lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn như quan hệ cung cầu và giá của cổ phiếu và trái phiếu. 

Chẳng hạn như, một số chứng khoán dài hạn có lãi suất thả nổi, căn cứ để điều chỉnh lãi suất là lãi suất tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng. Hay khi định giá của cổ phiếu hay trái phiếu tại một thời điểm bất kỳ nào đó trên thị trường, người ta phải tham khảo lãi suất của ngân hàng được hình thành trên thị trường tiền tệ.

Giữa lãi suất thị trường và giá của trái phiếu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch

Khi lãi suất của ngân hàng tăng cao hơn lãi suất trái phiếu, trái phiếu sẽ sụt giá và tình hình ngược lại khi lãi suất ngân hàng hạ xuống hơn lãi trái phiếu.

Ngược lại, các thay đổi về chỉ số giá cổ phiếu của thị trường vốn cũng phản ảnh các hiện tượng tốt hay xấu, đã đang hoặc sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Đối với thị trường vốn, việc duy trì một lãi suất ổn định không thăng trầm quá đáng là cần thiết cho sự ổn định của thị trường.

Trên thực tế, các hoạt động của thị trường tiền tệ và thị trường vốn được thực hiện đồng bộ xen lẫn nhau, tác động và chịu sự ảnh hưởng của nhau, tạo thành cơ cấu hoàn chỉnh của một thị trường tài chính.

Căn cứ để phân định thị trường

Việc phân định thị trường tài chính thành 2 bộ phận là thị trường tiền tệ và thị trường vốn chỉ là biện pháp để tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu từng loại thị trường. Trên thực tế, không phải dễ dàng có thể chỉ ra đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường tiền tệ và đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường vốn.

Hai thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến đổi về giá cả, lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn. Ngược lại, các biến đổi về chỉ số chứng khoán hoặc trị giá cổ phiếu của thị trường vốn cũng phản ảnh các hiện tượng tốt xấu đã đang và sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Các chính sách của Nhà nước như chính sách lãi suất, tiền tệ với mục đích phát triển thị trường tiền tệ đồng thời cũng là các yếu tố ngăn cản phạm vi hoạt động của thị trường vốn. Xét trong tương lai, xuất phát từ những đòi hỏi thực tế, không thể tồn tại một thị trường tiền tệ thuần tuý cũng như không thể tồn tài một thị trường vốn thuần tuý mà phải tồn tại một thị trường tài chính bao gồm cả thị trường vốn và thị trường tiền tệ hỗn hợp.

Do đó, các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp cần phải thường xuyên chú ý  nắm bắt các yếu tố xung quanh thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Hy vọng với những chia sẻ này, các anh/chị chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết hơn về thị trường tài chính và các kiến thức thực tiễn về tài chính doanh nghiệp thời kỳ 4.0 trong khóa đào tạo: Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp vừa và lớn để hiểu chi tiết hơn về mối quan hệ đặc biệt của thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

CTV t/h

Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here