Ban giám đốc

Ban Lãnh Đạo

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ (Giám đốc HVTC): Giám đốc dự án
Daphne Duvernay
Quản lý đào tạo
Dự án Cử nhân Ngân hàng bảo hiểm
Jean Galanos
Giám đốc quốc tế của Viện Quản trị doanh nghiệp – Đại học Toulon
Quản lý đào tạo Dự án Cử nhân KT-KS-KT
GS Eric BOUTIN (Hiệu trưởng trường Đại học Toulon): Đồng Giám đốc dự án
Jacques Martin
Quản lý đào tạo
Dự án Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị