Tag: Tỉ lệ chọi

Đây là ngành có “tỷ lệ chọi” trong tuyển dụng cao nhất, cao hơn...

"Tỷ lệ chọi" của ngành Kiểm toán là 1/60, có nghĩa là 1 người tìm việc ngành Kiểm toán phải cạnh tranh với 59...

Bài viết mới