Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 3

PGS.,TS. Vũ Văn Ninh – Trưởng khoa TCDN trình bày Báo cáo công tác của ban Thanh tra nhân dân

Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 2
Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 4

Bài viết mới