Hoc-vien-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-trien-khai-phong-chong-dich-Virus-Corona 1

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

Hoc-vien-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-trien-khai-phong-chong-dich-Virus-Corona 2

Bài viết mới