Giu-vung-va-phat-huy-vi-tri-thuong-hieu-cua-Hoc-vien-Tai-chinh-trong-tinh-hinh-dich-benh-COVID19-dien-bien-phuc-tap 3

PGS.,TS. Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Giu-vung-va-phat-huy-vi-tri-thuong-hieu-cua-Hoc-vien-Tai-chinh-trong-tinh-hinh-dich-benh-COVID19-dien-bien-phuc-tap 4
Giu-vung-va-phat-huy-vi-tri-thuong-hieu-cua-Hoc-vien-Tai-chinh-trong-tinh-hinh-dich-benh-COVID19-dien-bien-phuc-tap 2

Bài viết mới