1.   Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán
 2.   Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế
 3.   Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí phải trả
 4.   Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
 5.   Assets /’æsets/: Tài sản
 6.   Advances to employees: Tạm ứng
 7.   Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập báo cáo
 8.   Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán
 9.   Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 10.   Cash /kæʃ/: Tiền mặt
 11.   Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ
 12.   Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng
 13.   Cash in transit: Tiền đang chuyển
 14.   Check and take over: nghiệm thu
 15.   Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
 16.   Construction in progress: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 17.   Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả
 18.   Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 19.   Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển
 20.   Deferred revenue: Người mua trả tiền trước
 21.   Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 22.   Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 23.   Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24.   Equity and funds: Vốn và quỹ
 25.   Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi
 26.   Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá
 27.   Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Chi phí hoạt động tài chính
 28.   Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường
 29.   Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi phí bất thường
 30.   Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường
 31.   Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng
 32.   Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính
 33.   Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính
 34.   Finished goods: Thành phẩm tồn kho
 35.   Fixed assets: Tài sản cố định
 36.   Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 37.   General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38.   Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán
 39.   Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng
 40.   Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng
 41.   Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
 42.   Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 43.   Instruments and tools: Công cụ, dụng cụ trong kho
 44.   Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình
 45.   Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho
 46.   Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ
 47.   Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển
 48.  Itemize /’aitemaiz/: mở tiểu khoản
 49.   Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
 50.   Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 51.   Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ phải trả
 52.   Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 53.   Long-term borrowings: Vay dài hạn
 54.   Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
 55.   Long-term liabilities: Nợ dài hạn
 56.   Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57.   Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho
 58.   Net revenue: Doanh thu thuần
 59.   Net profit: Lợi nhuận thuần
 60.   Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61.   Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 62.   Non-business expenditures: Chi sự nghiệp
 63.   Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64.   Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác
 65.   Other current assets: Tài sản lưu động khác
 66.   Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác
 67.   Other receivables: Các khoản phải thu khác
 68.   Other payables: Nợ khác
 69.   Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác
 70.   Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu
 71.   Prepaid expenses: Chi phí trả trước
 72.   Payables to employees: Phải trả công nhân viên
 73.   Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
 74.   Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 75.   Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 76.   Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
 77.   Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu
 78.   Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 79.   Receivables from customers: Phải thu của khách hàng
 80.   Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ
 81.   Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu
 82.   Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ
 83.   Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối
 84.   Sales expenses: Chi phí bán hàng
 85.   Sales returns: Hàng bán bị trả lại
 86.   Sales rebates: Giảm giá bán hàng
 87.   Short-term borrowings: Vay ngắn hạn
 88.   Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
 89.   Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 90.   Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91.   Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh
 92.   Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 93.   Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý
 94.   Taxes and other payables to the State budget: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 95.   Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
 96.   Total assets: Tổng cộng tài sản
 97.   Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
 98.   Trade creditors: Phải trả cho người bán
 99.   Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹ
 100.   Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here