Tag: Đề án tuyển sinh 2024

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2024

Tổng chỉ tiêu (dự kiến) là 4.500 trong đó: Chương trình chuẩn là 3.100; Chương trình đào tạo định hướng CCQT là 1.280; Chương...

Đề án tuyển sinh 2024

Ngày 29/02/2024, Học viện Tài chính công bố đề án tuyển sinh năm 2024, Ban hành theo Quyết định số 185/QĐ-HVTC ngày 29/02/2024 của...

Bài viết mới