QĐ Về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học

182
Số: 658/QĐ-HVTC ngày 20 tháng 7 năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đào tạo tại Tờ trình số 74/TTr-QLĐT ngày 20/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Tài chính.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng các Ban: Ban điều hành chương trình đào tạo từ xa, Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Tổ chức cán bộ, Quản lý khoa học, Tài chính kế toán, Thanh tra giáo dục, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên chương trình đào tạo từ xa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban Quản lý đào tạo

Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here