L? trao danh hi?u sinh viên 5 t?t và ch??ng trình Liên hoan ngh? thu?t m?ng ??ng - m?ng Xuân 
 
 Nh?m chào m?ng thành công ??i h?i ??i bi?u ?oàn Thanh niên HVTC l?n th? VI, ??i h?i ??i bi?u Công ?oàn H?c vi?n l?n th? V, h??ng t?i k? ni?m 65 n?m ngày Truy?n th?ng HSSV và H?i Sinh viên Vi?t Nam (09/01/1950 – 09/01/2015)  Nh?m chào m?ng thành công ??i h?i ??i bi?u ?oàn Thanh niên HVTC l?n th? VI, ??i h?i ??i bi?u Công ?oàn H?c vi?n l?n th? V, h??ng t?i k? ni?m 65 n?m ngày Truy?n th?ng HSSV và H?i Sinh viên Vi?t Nam (09/01/1950 – 09/01/2015), ?ón mùa xuân m?i ?ang v?, c?ng nh? khen th??ng nh?ng sinh viên xu?t s?c, ngày 8 tháng 1 n?m 2015, t?i h?i tr??ng 700, ?oàn Thanh Niên - H?i Sinh Viên H?c vi?n Tài chính ?ã t? ch?c “L? trao danh hi?u sinh viên 5 t?t và ch??ng trình Liên hoan ngh? thu?t m?ng ??ng - m?ng Xuân”. 
 Ch??ng trình ???c t? ch?c nh?m tuyên d??ng các b?n sinh viên ?ã có quá trình h?c t?p, rèn luy?n, ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và công tác H?i n?m h?c 2013 - 2014, c?ng nh? t?o sân ch?i lành m?nh cho sinh viên toàn H?c vi?n ???c giao l?u, h?c h?i, nâng cao tinh th?n ?oàn k?t.
??n tham d? ch??ng trình có: PGS.TS.NG?T Nguy?n Tr?ng C? – Bí th? ??ng ?y , Giám ??c  H?c vi?n Tài chính ;  PGS.TS.NG?T Tr??ng Th? Th?y – Phó Bí th?  ??ng ?y, Phó Giám ??c  H?c vi?n Tài chính, cùng nhi?u cô giáo, th?y giáo ??i di?n các khoa,ban, trung tâm trong H?c vi?n và ?ông ??o các b?n sinh viên toàn H?c vi?n Tài chính.
T?i bu?i l?, PGS.TS.NG?T Nguy?n Tr?ng C? – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c H?c vi?n ?ã phát bi?u chúc m?ng các sinh viên xu?t s?c ???c nh?n gi?i th??ng “Sao tháng Giêng” và danh hi?u “Sinh viên 5 t?t” các c?p. Th?y ?ã bày t? s? quan tâm, h? tr? và kì v?ng vào công tác ?oàn TN-H?i SV c?ng nh? t?t c? các th? h? sinh viên H?c vi?n ngày càng phát tri?n, góp ph?n vào s? v?ng m?nh chung c?a H?c vi?n và s? nghi?p xây d?ng T? qu?c.
M? ??u ch??ng trình là L? trao danh hi?u Sinh viên 5 t?t. N?m h?c 2013-2014, H?c vi?n Tài chính r?t t? hào khi có 1 sinh viên ??t gi?i th??ng Sao tháng Giêng n?m 2015 c?a TW H?i Sinh Viên Vi?t Nam, 2 sinh viên ??t danh hi?u Sinh viên 5 t?tc?p trung ??ng, 3 Sinh viên 5 t?t c?p thành ph?, và 50 sinh viên ??t danh hi?u Sinh viên 5 t?t c?p H?c vi?n. ?ây là nh?ng sinh viên xu?t s?c, tiêu bi?u và có nhi?u thành tích n?i b?t trên các tiêu chí ??o ??c t?t, h?c t?p t?t, tình nguy?n t?t, th? l?c t?t, h?i nh?p t?t.
Ti?p theo ch??ng trình là Liên hoan Ngh? thu?t M?ng ??ng-M?ng Xuân v?i ch? ?? “Tu?i tr? v?i Th? ?ô và ??t n??c - M?ng ??ng, m?ng xuân”. ?ây là m?t ch??ng trình nh?c h?i v?i s? h?i t? tài n?ng t? 10 Liên chi ?oàn khoa trong H?c vi?n. T?t c? ?ã ?em ??n m?t không gian v?n hóa ngh? thu?t ?a s?c màu v?i r?t nhi?u c?m xúc cho khán gi?. 
K?t thúc ch??ng trình, Ban Giám kh?o ?ã quy?t ??nh trao gi?i Nh?t toàn ?oàn cho LC? Khoa K? toán v?i 3 ti?t m?c hát múa ???c dàn d?ng công phu v?i ch? ?? “Vi?t Nam – Thiên s? hào hùng
Xem thêm nh?ng hình ?nh m?t s? ti?t m?c ??c s?c trong ch??ng trình:        
 
?oàn Thanh niên - H?i Sinh viên H?c vi?n
 


 

Tìm hiểu thêm: sinh viên

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC