ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3-1931-26-3-2021 3

Lý tự trọng là một trong số 8 đoàn viên cộng sản đầu tiên, là người thứ 8 được kết nạp do đến năm 1929 anh mới đủ 15 tuổi.

ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3-1931-26-3-2021 4
ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3-1931-26-3-2021 2

Bài viết mới