ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3-1931-26-3-2021 2

Nguyễn Ái Quốc có vai trò to lớn trong sáng lập các tổ chức thanh niên yêu nước để giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên vào đầu thế kỷ XX.

ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3-1931-26-3-2021 3
ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-26-3-1931-26-3-2021 1

Bài viết mới