GIAI ĐOẠN 1

TTTT Tên môn học
HỌC KÌ I
1 Giao tiếp thuyết trình
2 Tư duy logic và phương pháp học tập
3 Kỹ năng làm việc nhóm
4 Tin học ứng dụng
5 Kinh tế vi mô
6 Toán cao cấp
7 IELTS Level 1
HỌC KÌ II
1 Nguyên lý kế toán
2 L‎ý thuyết xác suất thống kê
3 Kinh tế vĩ mô
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ
5 Marketing căn bản
6 IELTS Level 2
HỌC KÌ III
1 Quản trị doanh nghiệp
2 Kinh tế lượng
3 Kiểm toán căn bản
4 Kế toán tài chính
5 Phân tích tài chính doanh nghiệp
6 IELTS Level 3
HỌC KÌ IV
1 Kế toán ngân hàng
2 Kế toán quản trị
3 Kế toán và khai báo thuế
4 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
5 Chuyên đề thực tế kế toán, kiểm toán
6 IELTS Level 4

GIAI ĐOẠN 2

HỌC KÌ V
Học kỳ 5 năm 3 Kinh tế – Quản lý
HP 51 Học phần 5.1 Kiến thức cơ sở
51a Kinh tế phát triển
51b Chiến lược và thị trường
51c Lý thuyết tổ chức
HP 52 Học phần 5.2 Kỹ năng căn bản
52a Thống kê kinh tế
52b Tiếng Anh chuyên ngành 5
HP 53.4 Học phần 53.4 Kế toán Kiểm soát Kiểm toán
53.4a Kế toán chuyên sâu
53.4b Tài chính chuyên sâu
53.4c Luật thuế 1
53.4d Kế toán kiểm soát quản trị
HỌC KÌ VI
Học kỳ 6 năm 3 Kinh tế và Quản lý
HP 61 Học phần 6.1 Kiến thức cơ sở
61a Thương mại quốc tế
61b Quản trị nguồn nhân lực
61c Marketing nâng cao
HP 62 Học phần 6.2 Kỹ năng căn bản
62a Tin học
62b Tiếng Anh chuyên ngành 6
62c Thực tập tốt nghiệp (Giờ thực hành)
HP 63.4 Học phần 63.4 Kế toán Kiểm soát Kiểm toán
63.4a  Kiểm toán chuyên sâu
63.4b  Luật doanh nghiệp
63.4c  Luật lao động
63.4d  Luật thuế 2
63.4e  Luật kinh doanh hình sự

 

TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH 3 NĂM (GỒM GIAI ĐOẠN I VÀ II)

Học kỳ Tín chỉ
Học kỳ I 30
Học kỳ II 30
Học kỳ III 30
Học kỳ IV 30
Tổng hai năm đầu 120
Năm học thứ 3 60
Tổng cộng 3 năm (chưa gồm Tiếng Anh) 180
Tiếng Anh 40
Tổng cộng cả Tiếng Anh 220
Chia sẻ

1 HỎI & ĐÁP

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here