Hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức”

1146

Việt Nam đang trong tiến hình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, hội nhập về lĩnh vực kế toán, kiểm toán luôn được đặt ra như một trọng tâm. Thực hiện các cam kết trong tiến trình hội nhập, Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng đề án áp dụng hệ thống chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS) ở Việt Nam.

Hơn nữa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang tác động làm thay đổi cách tiếp cận về khoa học và thực tiễn nghề nghiệp kế toán kiểm toán trên phạm vi toàn cầu và ngày càng rõ nét ở Việt Nam. Bối cảnh đó đặt ra thách thức “kép” đối với hệ thống kế toán, kiểm toán trong giai đoạn hiện nay. Tiếp nối mạch nghiên cứu về kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh mới, sáng ngày 10/10/2019, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, cùng với Viện Kế toán công chứng Anh & Xứ Wales (ICAEW)  đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức”.

Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội thảo gồm: PGS, TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám Đốc Học viện Tài chính, GS, TS Đinh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường đại học Thương Mại, Bà Đặng Mai Trang – Trưởng đại diện ICAEW tại Việt Nam, PGS, TS Mai Ngọc Anh – Trưởng khoa kế toán – Học viện Tài chính và PGS, TS Nguyễn Phú Giang – Trưởng khoa Kế toán – kiểm toán trường đại học Thương Mại

Hội thảo đã nhận hơn 120 bài viết và lựa chọn đăng kỉ yếu 96 bài cùng với hơn 10 ý kiến tham luận trực tiếp của các nhà khoa học. Điểm nhấn của Hội thảo chính là sự tham gia tích cực của các nhà khoa học đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà Nước về kế toán, kiểm toán, đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo. Hội thảo nhận được các ý kiến tham luận đa chiều, giúp nhận thức đầy đủ, toàn diện và giải quyết được cơ bản những vấn đề đặt ra cả về lý luận và thực tiễn theo chủ đề của hội thảo.

Đại biểu dự hội thảo là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các trường đại học.

Khoa Kế toán – Học viện Tài chính được Học viện giao nhiệm vụ đồng tổ chức Hội thảo với khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường đại học Thương Mại đã chủ động trong công tác tổ chức và triển khai hội thảo. Các nhà khoa học của khoa Kế toán – Học viện Tài chính đã đóng góp gần 30 bài viết có chất lượng khoa học cao trong kỉ yếu hội thảo và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Các nhà khoa học khoa Kế toán – Học viện Tài chính tham gia hội thảo

Bế mạc hội thảo, PGS, TS Mai Ngọc Anh – Trưởng khoa Kế toán, Học viện Tài chính kết luận hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức”  đã thành công tốt đẹp, Với tính chất của hội thảo mở, mang tính chia sẻ, hội thảo không đưa ra các khuyến nghị chính thức. Tuy nhiên, các khía cạnh chủ yếu mà hội thảo đạt được sự nhất trí cao thông qua các bài viết và các ý kiến tham luận của các nhà khoa học bao gồm:

PGS, TS Mai Ngọc Anh – Trưởng khoa Kế toán, Học viện Tài chính kết luận hội thảo

Một, Hội thảo khẳng định hội nhập quốc tế và tác động của các mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến kế toán, kiểm toán xét trên cả góc độ một khoa học, một nghề nghiệp và công cụ quản lý. Đây là một thực tiễn khách quan trên phạm vi toàn cầu và ngày càng rõ nét ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam.

Hai, Các nghiên cứu của các nhà khoa học tham gia hội thảo đã phân tích, chỉ rõ cơ hội và thách thức đặt ra đối với kế toán kiểm toán nói chung và kế toán kiểm toán Việt Nam nói riêng trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Các cơ hội được phân tích bao gồm: khả năng nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị đóng góp của kế toán, kiểm toán cho nền kinh tế; cơ hội để đổi mới căn bản đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán; cơ hội để các nước đang phát triển bứt phá, bắt kịp các nước phát triển về đào tạo, nghiên cứu kế toán, kiểm toán; cơ hội phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Bên cạnh đó, các thách thức mà cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra đối với kế toán kiểm toán Việt Nam cũng được nhiều bài viết, ý kiến tham luận sâu sắc, trong đó nổi bật là: trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học kế toán bị tác động sâu sắc theo hướng ranh giới của khoa học độc lập sẽ ngày càng mờ nhạt, khoa học kế toán có xu hướng lan tỏa, xâm nhập, giao thoa với các khoa học quản lý khác; ứng dụng thành tựu công nghệ đòi hỏi phải thay thế các công việc kế toán truyền thống đặt ra thách thức phải đổi mới cách tiếp cận, phương pháp và kĩ năng của nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán. Ngoài ra, nhiều vấn đề mới về kế toán, kiểm toán phát sinh chưa có tiền tệ gắn với các mô hình kinh tế mới đặt ra thách thức cả về mặt lý luận và thực tiễn…

Ba, các ý kiến của các nhà khoa học tham gia hội thảo cho rằng việc đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán, kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra rất cấp bách. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống đào tạo, quan điểm và chương trình, phương pháp đào tạo, nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo đã đề xuất định hướng, gợi mở và các biện pháp cụ thể nhằm đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán, kiểm toán một cách toàn diện, từ đổi mới nhận thức, đổi mới mục tiêu đào tạo, cách tiếp cận, chương trình và phương pháp đào tạo… các ý kiến tham luận của hội thảo là luận cứ khoa học quan trọng để các cơ sở đào tạo triển khai lộ trình đổi mới nội dung, chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Bốn, Từ góc độ các doanh nghiệp, các chuyên gia thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đã có nhiều ý kiến sâu sắc, trong đó nêu bật các nhu cầu của thực tiễn đối với nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán, tác động của việc ứng dụng công nghệ đối với nghề nghiệp, thực hành kế toán, kiểm toán. Chúng tôi cho rằng, đây là căn cứ thực tiễn quan trọng có giá trị định hướng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu, kế toán kiểm toán nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

Năm, Hội thảo rất vui mừng được chào đón nhiều nhà khoa học đại diện cho các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm nghiên cứu, ban hành các chính sách về lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Các ý kiến tham luận của các đại biểu cho thấy, Bộ Tài chính đã hoạch định lộ trình cho sự đổi mới, cải cách hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và thích ứng với tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học khác cũng đã đánh giá thực trạng khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán Việt Nam từ đó khuyến nghị về lộ trình, giải pháp cải cách hệ thống kế toán Việt Nam trong tình hình mới. Chúng tôi cho rằng, các ý kiến này mang tính xây dựng, bổ sung thêm luận cứ khoa học tin cậy cho công tác hoạch định chính sách của Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Tài chính.

Hội thảo nhận thức rằng, trong bối cảnh hội nhập và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, kế toán, kiểm toán với tư cách là một khoa học, một nghề nghiệp sẽ còn những diễn biến phức tạp cần tiếp tục được nghiên cứu. Ban tổ chức hội thảo mong muốn các kết quả nghiên cứu của các đại biểu tham gia hội thảo cũng như kết quả thảo luận ngày hôm nay sẽ được các đại biểu lan tỏa và tiếp nối góp phần vào sự phát triển hệ thống kế toán Việt Nam trong kỉ nguyên mới.

Ban tổ chức hội thảo, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương Mại,  và ICAEW xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà khoa học các nhà tài trợ, báo đài đã nhiệt tình ủng hộ hội thảo ngay từ ý tưởng tổ chức đến công tác chuẩn bị và tổ chức hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ và ủng hộ từ các vị đại biểu, các nhà khoa học, các đơn vị trong thời gian tới, xin chúc mừng hội thảo thành công và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các vị đại biểu, các nhà khoa học. Hẹn gặp lại các quý vị đại biểu, các nhà khoa học trong các Hội thảo sau.

Hội thảo đã được các báo đưa tin, xin mời độc giả xem tin bài của các báo theo link sau:

  1. Báo Kiểm toán: http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/cong-nghe-40-lam-thay-doi-moi-truong-va-dieu-kien-lam-viec-cua-cac-ke-toan-kiem-toan-vien-142326
  2. Dân Trí: https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ke-toan-kiem-toan-doi-mat-nhu-the-nao-voi-cach-mang-cong-nghiep-40-20191011110059794.htm
  3. Giáo dục Thời đại: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/doi-moi-chuong-trinh-dao-tao-ke-toan-kiem-toan-truoc-yeu-cau-cach-mang-40-4039048-v.html
  4. Tạp chí Tài chính: http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/cong-nghe-40-lam-thay-doi-moi-truong-va-dieu-kien-lam-viec-cua-cac-ke-toan-kiem-toan-vien-313912.html
Chia sẻ

HỎI & ĐÁP VỚI BAN TUYỂN SINH

Please enter your comment!
Please enter your name here