Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 5

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường – Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban bầu cử Ban Thanh tra nhân dân công kế kết quả bỏ phiếu

Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 4
Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-20202021 6

Bài viết mới