Hội đồng Trường Học viện Tài Chính 
 
Tổng Thư ký Hội đồng trường: TS. ĐẶNG VĂN DU Trưởng Khoa Tài chính công 
Địa chỉ: Số 8, Phan Huy Chú, Quận Hoàn kiếm, Hà nội 
Tel. (04) 39.332.670 Fax. (04) 39.331.865       1. Các cơ sở pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường:
 
Hội đồng trường Học viện Tài chính tổ chức và hoạt động theo Luật Giáo dục (2005) Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Điều lệ trường Đại học được ban hành tại Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD& ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học.
Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 1 (2006-2010) được Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận tại Quyết định số 1714/QĐ-BTC ngày 19/4/2006.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1442/QĐ-BTC ngày 13/4/2007. 
 
2. Chức năng của Hội đồng trường Học viện Tài chính:
 
Hội đồng trường Học viện Tài chính  là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho nhà trường thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo qui định, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Học viện Tài chính theo quy định của pháp luật.           
 
3. Nhiệm vụ của Hội đồng trường Học viện Tài chính:   
 
1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Học viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường Đại học của Nhà nước
2. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện trước khi Giám đốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết nghị những vấn đề tổ chức, nhân sự của Học viện theo qui định 
3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản, phương hướng đầu tư phát triển của Học viện trong xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chi tiêu từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật, được qui định tại các khoản 2 và 3 Điều 53 của Điều lệ trường Đại học
4. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và “Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường” do Bộ trưởng Bộ GD& ĐT ban hành.   
 
Các tài liệu liên quan:   
 
 


 

Tìm hiểu thêm: Hội đồng Trường Học viện Tài Chính

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC