Ban Giám đốc Học viện Tài chính 
 
Thông tin lãnh đạo của Học viện Tài chính
GIÁM ĐỐC: PGS.,TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên cao cấp.

Phụ trách: 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.
- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; hành chính, văn thư; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản; đào tạo sau đại học; công tác thi đua khen thưởng; công tác thông tin báo chí; công tác thanh tra và công tác bồi dưỡng, tư vấn tài chính.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Học viện; Ban Tài chính kế toán; Ban Quản trị thiết bị; Thư viện; Khoa Tài chính doanh nghiệp; Khoa Hệ thống thông tin kinh tế; Khoa Sau đại học.
 
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:
 
PGS.,TS. TRƯƠNG THỊ THỦY
 
- Phụ trách lĩnh vực công tác: 
Giúp Giám đốc, phụ trách công tác nghiên cứu khoa học khối đạo tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên; đào tạo tại chức; công nghệ thông tin; công tác nghiên cứu khoa học 2 Viện.
 
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: 
Khoa Tại chức; Ban Quản lý khoa học; Khoa Kế toán; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Tài chính quốc tế; Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm; Khoa Thuế - Hải quan; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học; Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế và khoa Ngoại ngữ.
  
 
 
PGS.,TS. PHẠM VĂN LIÊN
- Phụ trách lĩnh vực công tác:
Giúp Giám đốc, Phụ trách công tác đào tạo đại học chính qui, văn bằng hai, liên thông đại học và công tác quản lý sinh viên và hợp tác quốc tế.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo; Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng; Ban Công tác chính trị và sinh viên; Khoa Kinh tế; Khoa Cơ bản; Khoa Tài chính công và Khoa Lý luận chính trị; Ban Hợp tác quốc tế và Trạm Y tế.
 
 


 

Tìm hiểu thêm: Nguyễn Trọng Cơ, TS., PGS., học viện tài chính, Ban Giám đốc

 

Hãy gửi bình luận của bạnBÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC